Ukoliko se konstatuje da je isporučena roba oštećena, nekompletna ili da nije u funkcionalnom stanju, tj. da nije saobrazna ugovoru Kupac ima pravo na reklamaciju iste. Prijava reklamacije se može izvršiti na sajtu putem email-a office@babyatlas.me ili telefonom za reklamacije 068 054 444.

Prodavac će nesaobraznost robe otkloniti popravkom bez plaćanja naknade ili će izvršiti zamjenu robe.

Ako otklanjanje nedostataka  nije moguće niti popravkom niti zamjenom robe, Kupac može da zahtijeva umanjenje ugovorene cijene ili da zahtijeva raskid ugovora o prodaji, pri čemu se Kupcu vraća cjelokupno uplaćeni iznos.

Prodavac je dužan da, osnovanu reklamaciju realizuje u zakonskom roku, od dana donošenja odluke o njenoj opravdanosti.

Kupac ima pravo na otklanjanje nedostataka  na proizvodima  isključivo uz račun, koji je dužan da priloži prilikom reklamacije kupljene robe.

Garantni rok za sve proizvode iz proizvodnog  portfolia je 12 mjeseci, osim ukoliko drugačije nije naznačeno na garantnom listu koji se dobija uz proizvod.

Glavni Meni