Prodavac je u obavezi da obezbijedi isporuku kupljene robe. Da bi se izvršila isporuka Kupac je prethodno u obavezi da izabere jedan od dva ponuđena načina plaćanja te ukoliko plaća preko računa uplati cjelokupnu vrijednost kupljene robe.

Svaka narudžbenica se prije dalje obrade provjerava u cilju validacije podataka koje je Korisnik naveo prilikom njenog kreiranja. Baby Atlas Kids Store zadržava pravo pozivanja Korisnika telefonom u cilju provjere podataka. U slučaju sumnje u tačnost navedenih podataka ili u slučaju da podatke nije moguće provjeriti, Prodavac  zadržava pravo otkazivanja narudžebenice o čemu će Korisnik biti obaviješten putem emaila koji je naveo prilikom registracije.

Isporuka kupljene robe se vrši na cijeloj teritoriji Rebulike Crne Gore od strane trećeg lica (u daljem tekstu Kurirske službe) koje po ugovoru ovlasti Prodavac. Prodavac je u obavezi da obezbijedi da se roba isporuči u orginalnom pakovanju u ispravnom i funkcionalnom stanju.

Kupac je u obavezi da obezbijedi dovoljan broj lica koja će izvršiti istovar robe iz dostavnog vozila Kurirske službe. Primopredaja robe se vrši na mjestu isporuke u vozilu kurirske službe.

Prodavac je u obavezi da kupljenu robu isporuči u roku koji je naveden na  predračunu koji se dostavlja Kupcu na e-mail  adresu nakon poručivanja. U slučaju da isporuka robe nije moguća, krivicom Kupca,  Prodavac ima pravo da Kupcu naplati realne troškove prilikom ponovljene isporuke robe. Kao dokaz da je isporuka pokušana Kurirska služba će dostaviti potvrdu koja obavezno sadrži tačno vrijeme i lične podatke lica koje je pokušalo dostavu robe.

Prilikom isporuke robe Kurirska služba je u obavezi da Kupcu dostavi račun i prateću dokumentaciju na kojoj će Kupac potvrditi da mu je roba isporučena.

Obzirom da se roba isporučuje u orginalnom pakovanju Kupac je u obavezi da samostalno izvrši montažu kupljene robe pridržavajući se, pri tome, Uputstva za montažu koje mu se isporučuje u okviru propratne dokumentacije. Prodavac ne vrši montažu kupljene robe i ista se ne može naknadno ugovoriti i platiti od strane Kupca.

Prilikom preuzimanja robe Kupac je u obavezi da prekontroliše sadržaj paketa, jer se naknadne reklamacije, u pogledu količine i oštećenja paketa, neće uvažavati.

Glavni Meni